Urbanism

(21) Autorizatia de construire si anexele acesteia au caracter public si se pun la dispozitia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autoritatii administratiei publice emitente sau prin afisare la sediul acesteia, dupa caz.

(22) In aplicarea prevederilor alin. (21), autoritatile prevazute la art. 4 au obligatia de a respecta restrictiile impuse de legislatia in vigoare in legatura cu secretul comercial si industrial, proprietatea intelectuala, protejarea interesului public si privat, precum si fara a se aduce atingere garantarii si protejarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viata intima, familiala si privata, potrivit legii.

(23) Autoritatile prevazute la art. 4 fac publica emiterea autorizatiei de construire sau, dupa caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii si pun la dispozitia publicului urmatoarele informatii:

a) continutul autorizatiei de construire si al anexelor aferente, care includ toate conditiile necesare a fi indeplinite de solicitanti, sau, dupa caz, continutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

b) principalele motive si considerente pe care se bazeaza emiterea autorizatiei de construire sau, dupa caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, ca urmare a examinarii comentariilor si opiniilor exprimate de public, inclusiv informatii cu privire la desfasurarea procesului de consultare a publicului;

c) descrierea, dupa caz, a principalelor masuri pentru evitarea, reducerea si, daca este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului.”

 • Cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism (formularul model F), completată cu elementele de identificare ale solicitantului şi imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului.
 • Planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10000, după caz, vizate de Oficiul Judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară al judeţului, după caz, cu indicarea imobilului – teren şi / sau construcţii (2 exemplare; planurile se obţin contracost de la unitatea teritorială specializată care le gestionează).
 • Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie)

Conform precizărilor privind completarea formularului “Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”, elementul principal de identificare al imobilului este adresa poştală, completată cu planul topografic sau cadastral, după caz, iar în lipsa acestuia, cu oricare alte elemente de identificare disponibile (aşa cum sunt menţionate în precizările la cerere).

IMPORTANT! Certificatul de Urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire / desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, documentaţiile pentru obţinerea autorizaţiilor de construire vor fi depuse obligatoriu în două exemplare originale sau legalizate (ştampile, extrase carte funciară, acorduri notariale, expertize).

Documentaţiile pentru emiterea Autorizaţiilor de Construire vor fi primite numai dacă sunt îndeplinite condiţiile legale şi numai dacă documentaţiile anexate sunt prezentate în urmatoarea ordine:

1. Cererea pentru Autorizaţia de construire (+copie dupa buletin/carte de identitate sau certificat de înregistrare fiscala – dupa caz)

2. Anexă la cerere;

3. Dovada achitării taxelor;

4. Dovada O.A.R.

5. Certificat de urbanism;

6.BREVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI (conf.Ordonanţei nr.27/2008 pentru modificarea şi complectarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul)

7. Extras C.F. actualizat (vechime max. 3 luni);

8. Acorduri notariale, contracte de închiriere;

9. H.C.L. pentru aprobarea PUD, PUZ, Aviz Comisie de Urbanism (dacă este cazul);

10. Avize şi acorduri de la regii şi alte instituţii abilitate;

11. Contract de salubritate;

12. Referate verificatorii de proiecte;

13. Expertiză tehnică sau acord proiectant iniţial (dacă este cazul);

14. Studiu geotehnic;

15. Deviz estimativ de lucrări;

16. Grafic eşalonare lucrări;

17. Foaie de capăt proiect;

18. Listă semnături proiect;

19. Borderou proiect;

20. Documentaţie proiect:

 • piese scrise:
 • Memorii pe specialităţi: arhitectura, structură, instalaţii;

21. Documentaţie proiect:

 • piese desenate:
 • plan încadrare în teritoriu;
 • plan reglementări PUZ, PUD (după caz);
 • plan de situaŃia vizat de OJCGC;
 • planşe proiect A.C.;
 • planşe scheme instalaţii;
 • plan organizare şantier

În cazul în care urmează a se implementa un proiect care presupune construirea unor obiective pe teritoriul administrativ a mai multor localităţi de pe raza judeţului Dambovita care include şi UAT Voinesti, eliberarea autorizaţiei de construire se va face de către Consiliul Judeţean Dambovita prin arhitectul şef al judeţului, după ce în prealabil se obţin avizele primarilor, inclusiv avizul primarului comunei Voinesti.

Pentru eliberarea autorizaţiilor de branşamente solicitantul va prezenta o documentaţie compusă din cerere, avizul de amplasament eliberat de către societatea care va executa branşamentul şi documentul (copie chitanţă) care atestă plata taxei aferentă autorizaţiei de branşament. 

Taxe formulare necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism

   Anul 2017  
 Persoane fizice Persoane juridice 
Cerere tip    0 lei  0 lei
Certificat de urbanism  6-14 lei  6-14 lei
Planșa încadrare în PUG  0 lei  0 lei
Planșa plan situație  0 lei 0  lei

Taxe pentru eliberarea formularelor Autorizație construire – desființare:

 Taxă pentru eliberare adeverință necesară radierii auto (pentru autovehicule care nu sunt parcate pe domeniul public)  0 lei
 Cerere tip pentru emiterea autorizației de construire  0 lei
 Autorizație construire – desființare  1% lei din valoare
 Autorizație eliberare adeverință intravilan 0  lei

Taxă eliberare adeverință desființare clădiri (auto demolate) (pentru clădiri nelocuite și care nu mai sunt întreținute)

0 lei

Autorizații construire, desființare si certificate urbanism

Mediu – anunturi privind eliberare acorduri mediu

PUZ – Anunțuri

Alte documente