Alte documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică

Lege 207/2015

„Art. 47. – Comunicarea actului administrativ fiscal
   (1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/platitorului caruia ii este destinat. In situatia contribuabilului/platitorului fara domiciliu fiscal in Romania, care si-a desemnat imputernicit potrivit art. 18 alin. (4), precum si in situatia numirii unui curator fiscal, in conditiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunica imputernicitului sau curatorului, dupa caz.
   (2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie poate fi comunicat fie prin posta potrivit alin. (3)-(7), fie prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului/platitorului ori imputernicitului sau curatorului acestuia potrivit alin. (8)-(12), fie prin remitere la sediul organului fiscal potrivit alin. (13), iar actul administrativ fiscal emis in forma electronica se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta potrivit alin. (15)-(17).
   (3) Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie se comunica contribuabilului/platitorului ori imputernicitului sau curatorului acestora, la domiciliul fiscal, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
   (4) In cazul in care comunicarea potrivit alin. (3) nu a fost posibila, aceasta se realizeaza prin publicitate potrivit alin. (5)-(7).
   (5) Comunicarea prin publicitate se efectueaza prin afisarea unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/platitorului, dupa cum urmeaza:

   a) in cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal central prin afisarea anuntului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a A.N.A.F.;
   b) in cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local prin afisarea anuntului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective.
   (6) Anuntul prevazut la alin. (5) se mentine afisat cel putin 60 de zile de la data publicarii acestuia si contine urmatoarele elemente:

   a) numele si prenumele sau denumirea contribuabilului/platitorului;
   b) domiciliul fiscal al contribuabilului/platitorului;
   c) denumirea, numarul si data emiterii actului administrativ fiscal.
   (7) In cazul in care actul administrativ fiscal se comunica prin publicitate, acesta se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.