Buletin informativ

Buletin informativ, informații de interes public, publicat în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 2 din legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public

Asigurarea accesului la informațiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Serviciului Comunicare și Relații Publice situat în incinta Primăriei comunei Voinești-, telefon 0245679324, la adresa de e-mail : consiliullocalvoinesti@yahoo.com sau la adresa Primăriei comunei Voinești, str. Principala nr.145, www.primarievoinesti.ro

Conform Art.5, alin.(1) și (2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informații de interes public:

  • a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
  • b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice
  • c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:
  • d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet:
  • e) audiente
  • f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
  • g) programele și strategiile proprii;
  • h) lista cuprinzând documentele de interes public;
  • i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
  • j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămata în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

a)ACTELE NORMATIVE – care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei comunei Voinești:

LEGISLAȚIE:
– LEGE nr. 115 din 16 oct. 1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (Vizualizare)
– LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Vizualizare)
– HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Vizualizare)
– HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 (Vizualizare)
– LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice (Vizualizare)
– ORDONANȚA NR. 24 din 30 ianuarie 2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale (Vizualizare)
– LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala în administrația publica (Vizualizare)
– ORDONANȚĂ nr. 19 din 30 ianuarie 2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice (Vizualizare)
– LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (Vizualizare)
– Acte normative de organizare a autorității publice (Vizualizează)
– HCL 6/29,01,2011  – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Voinești

b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUȚIILE DEPARTAMENTELOR AUTORITĂȚII SAU INSTITUȚIEI PUBLICE

c) NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMĂRIEI COMUNEI VOINEȘTI ȘI ALE FUNCȚIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

Conducerea Primăriei comunei Voinești:
Dl. Sandu Gabriel Dănuț – Primar-0723142661; e-mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com
Dl. Popa Claudiu – Viceprimar – 0723142662; e-mail: popaclaudiu_78@yahoo.com
D-na. Popescu Otilia – Secretarul comunei Voinești – 0728985614, e-mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com

Persoana responsabila cu difuzarea informațiilor de interes public:
D-na Popescu Otilia – Responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public – 0728985614, e-mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com

Program de furnizare a informațiilor de interes public – Relații cu publicul:
Luni – Joi, între orele: 08.00 – 16.00
Vineri,
între orele: 08.00 – 14.00

Procedura de obținere a informațiilor de interes public este postată pe site-ul instituției la rubrica Informații Publice – Info cetățean
– Deschide info cetățean

d) COORDONATE DE CONTACT

Denumire: Primăria comunei Voinești
Sediul: Str. Principala, Nr. 145, Com. Voinești, Jud. Dâmbovița
Telefon: Centrala – 0245679324
Fax: 0245679324
Compartiment Registratura, Compartiment Relații Publice: tel. 0245679324
E-mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com
Site: www.primarievoinesti.ro
Programul de funcționare: Luni, Marți, Miercuri, Joi,Vineri între orele: 08.00 – 16.00

f) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ȘI BILANȚUL CONTABIL

Bugetul propriu al comunei Voinești și situațiile financiare centralizate ale orașului trimestriale și anuale sunt publicate pe site-ul instituției la următoarele adrese:

Referitor la sursele financiare ale comunei Voinești atât ca previziune cât și încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Voinești și în Conturile de execuție a bugetului din Situațiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei Voinești.

g) PROGRAME ȘI STRATEGII PROPRII :

Aprobată prin H.C.L nr. 35/27.02.2015

h) LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

Aprobată prin Dispoziția 536/2012

i) LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII

Aprobată prin Dispoziția 536/2012

j) MODALITĂȚILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂȚII SAU A INSTITUȚIEI PUBLICE ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINȚA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
(1)În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2)Instanta poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.
(3)Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4)Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă.
(5)Atât plângerea, cât și recursul se judecă în instantă, în procedură de urgentă, și sunt scutite de taxă de timbru.

Art. 36- HG nr. 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
(1)În condițiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului.
(2)Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal și recursul la curtea de apel nu include și scutirea de la plata serviciilor de copiere a informațiilor de interes public solicitate.

Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice
Popescu Otilia Lidia