Informații de interes public – Legea 544/2001

Lista cuprinzând documentele de interes public produse și / sau gestionate, potrivit Legii nr, 544 / 2001, care constituie informații de interes public ale Primăriei și Consiliului local Voinești

 1. Coordonatele de contact ale instituției publice, respectiv: denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
 2. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Voinești, program de audiențe.
 3. Acte normative ce reglementează organizarea și funcționarea instituției;
 4. Proiecte ale actelor normative ( Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziții ale Primarului);
 5. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al comunei Voinești
 6. Dispozițiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Voinești
 7. Procesele  verbale ale ședințelor Consiliului Local;
 8. Componenta Consiliului Local al comunei Voinești, nominală, numerică și apartenența politică;
 9. Informări întocmite de Primarul comunei privind starea economică și socială a localității, în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, precum și informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;
 10. Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilieri și de către viceprimar;
 11. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei și a Consiliului Local al comunei Voinești
 12. Instrucțiuni, norme, regulamente și circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administrației publice;
 13. Documente ce stau la baza organizării și desfășurării licitațiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparținând domeniului public și / sau privat al orașului: caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale Consiliului Local care aprobă organizarea și desfășurarea licitației, planuri de amplasare;
 14. Hotărârile de repartizare a spațiilor cu destinație de locuință și a celor cu altă destinație decât cea de locuință;
 15. Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situație și amplasament cu mobilier stradal, construcții provizorii;
 16. Lista certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire, certificatelor de nomenclatură stradală, avizelor de schimbare de destinație;
 17. Lista certificatelor de oportunitate , autorizațiilor de ocupare a domeniului public,
 18. Bugetul local, bilanțul contabil, contul de execuție al bugetului local;
 19. Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcționare al Compartimentului de Stare Civilă;
 20. Actele necesare în vederea instituirii de tutelă, curatelă, asistenta socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreținerii și îngrijirii sale;
 21. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanțarea și executarea obiectivelor de investiții de interes local;
 22. Orice informații privind situația unui obiectiv de pe raza comunei Voinești;
 23. Situația lunară a beneficiarilor de ajutor social;
 24. Documentațiile tehnice de execuție pentru lucrările de investiții;
 25. Numele și prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor de interes public;
 26. Structura organizatorică a instituției și a serviciilor subordonate, atribuțiile birourilor, serviciilor, compartimentelor, programul de funcționare , programul de audiențe;
 27. Strategii, programe privind dezvoltarea socială , economică și turistică a orașului;
 28. Materiale de promovare turistică a orașului;
 29. Materiale informative pentru cetățeni;
 30. Raportul anual privind accesul la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544 / 2001;
 31. Modalități de contestare, în situația în care o persoană se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;
 32. Declarațiile de avere ale aleșilor locali și ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei orașului Voinești;
 33. Minutele ședințelor publice organizate în condițiile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică.
 34. Raportul anual privind transparența decizională conform prevederilor Legii nr. 52/2003.
 35. Protocoale de înfrățire ale comunei Voinești, cu organe ale autorităților publice locale, din diverse Tari
 36. Planul Local de Acțiune pentru Mediu;
 37. Prevederi legale pentru mediu;
 38. Anunțuri privind solicitări de obținere a acordurilor, avizelor de mediu pentru proiecte, planuri, programe, autorizații de mediu pentru activități;
 39. Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea faptelor ce constituie contravenții și aplicarea sancțiunilor pentru asigurarea unui climat sănătos;
 40. Informații privind Proiectul Pilot pentru colectarea selectiva a deșeurilor și valorificarea lor.
 41. Informații privind nivelurile impozitelor și taxelor locale, stabilite conform Hotărârilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilitați fiscale precum și informațiile care privesc aplicarea oricăror alte dispoziții ale Ordonanței Guvernului nr. 36 / 2002 privind impozitele și taxele locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare.
 42. Informații privind activitatea cultural- sportiva desfășurată pe teritoriul comunei Voinești.
 43. Informații despre programele cu finanțare externa.
 44. Lista de achiziții publice, servicii și lucrări.
 45. Listele cu ofertele declarate câștigătoare pentru achiziții publice, servicii și lucrări, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 34/2006.
 46. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.