Convocări sedinta


Convocarea ședințelor consiliului local

Articolul 134 din Codul Administrativ

   (1) Consiliul local se convoacă după cum urmează:

   a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevazute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) si c);
   b) prin convocare semnata de către consilierii locali care au aceasta inițiativa, în cazul prevazut la art. 133 alin. (2) lit. b).
   (2) Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioara primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.
   (3) Data ședinței consiliului local precizata cu ocazia convocării este stabilita, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevazut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificările ulterioare, astfel:

   a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziției de convocare pentru ședințele ordinare;
   b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziției sau documentului de convocare pentru ședințele extraordinare.
   (4) In caz de forța majora și/sau de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai orașului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori în alte situații stabilite de regulamentul de organizare si funcționare a consiliului local, convocarea acestuia pentru ședința extraordinara, prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.
   (5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre ședință:

   a) data, ora și locul desfășurării;
   b) proiectul ordinii de zi;
   c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
   d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali, potrivit optiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
   e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;
   f) invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
  (6) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite prefectului, sub semnătură sa, evidenta prezentei consilierilor locali la convocările pentru ședințele care nu s-au putut desfășura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidenta transmisa prefectului precizează și situațiile în care, urmare a ultimei absente, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevazut la art. 204 alin. (2) lit. e).
   (7) In toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al ședinței.