Publicare informații Legea 273/2006

Art. 8. – Procesul bugetar este deschis si transparent, acesta realizandu-se prin:

   a) publicarea in presa locala, pe pagina de internet a institutiei publice, sau afisarea la sediul autoritatii administratiei publice locale respective a proiectului de buget local si a contului anual de executie a acestuia;

Art. 30

(4) Hotararile luate de autoritatile deliberative, in legatura cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice si juridice platitoare, vor fi afisate la sediul acestora si publicate pe pagina de internet sau in presa.

Art. 761. – (1) Ordonatorii principali de credite ai institutiilor publice locale au obligatia publicarii pe paginile de internet ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a urmatoarelor documente si informatii:

  a) proiectele bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) supuse consultarii publice, inclusiv anexele acestora, in maximum doua zile lucratoare de la supunerea spre consultare publica;
   b) comunicarile prevazute la art. 57 alin. (21), in maximum 5 zile lucratoare de la primire;
   c) bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, in maximum 5 zile lucratoare de la aprobare;
   d) situatiile financiare asupra executiei bugetare trimestriale si anuale aferente bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), inclusiv platile restante, in maximum 5 zile lucratoare de la depunerea la directiile generale ale finantelor publice;
   e) bugetul general consolidat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, intocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice, in maximum 5 zile lucratoare de la prezentarea in consiliul local;
   f) registrul datoriei publice locale, precum si registrul garantiilor locale, actualizate anual, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an;
   g) programul de investitii publice al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in maximum 5 zile lucratoare de la aprobare.