Politica de confidențialitate

Informații personale
Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informații de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului și/sau posibilitatea de a îl/o contacta.
Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.
Primăria Voinești va păstra confidențialitatea acestor informații.
Unele informații solicitate prin intermediul siteului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Prin accesarea și navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres și neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

Păstrarea datelor cu caracter personal :
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale:
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) , vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
  • Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17)
  • Dreptul la restricționarea prelucrării (art.18)
  • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
  • Dreptul la opoziție (art.21)

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.