Oferte vânzare teren

2024

2023

Oferte de vanzare

Legislatie

Art. 6. (1) Prin derogare de la art. 1.730 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, vanzatorul inregistreaza, la primaria din raza unitatii administrativ teritoriale unde se afla terenul, o cerere prin care solicita afisarea ofertei de vanzare a terenului agricol situat in extravilan, in vederea aducerii acesteia la cunostinta preemptorilor. Cererea este insotita de oferta de vanzare a terenului agricol si de documentele doveditoare prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

   „(2) In termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii prevazute la alin. (1), primaria are obligatia sa afiseze timp de 45 de zile lucratoare oferta de vanzare la sediul sau si, dupa caz, pe pagina de internet a acesteia.
   (3) Primaria are obligatia de a transmite structurii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumita in continuare structura centrala, respectiv directiilor pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, denumite in continuare structuri teritoriale, dupa caz, precum si Agentiei Domeniilor Statului un dosar care sa cuprinda lista preemptorilor, copiile cererii de afisare a ofertei de vanzare si ale documentelor doveditoare prevazute la alin. (1), procesul verbal de afisare a ofertei, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii documentatiei.”

   (4) In scopul unei transparente extinse, in termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea dosarului prevazut la alin. (3), structura centrala, respectiv structurile teritoriale, dupa caz, au obligatia sa afiseze pe site urile proprii oferta de vanzare, timp de 15 zile.

   „(5) Primaria are obligatia de a transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz, dosarul prevazut la art. 41 alin. (3), in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii documentatiei.


   (6) In termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, primaria are obligatia sa notifice titularilor dreptului de preemptiune, la domiciliul, resedinta sau, dupa caz, sediul acestora, inregistrarea ofertei de vanzare; in cazul in care titularii dreptului de preemptiune nu pot fi contactati, notificarea se va face prin afisarea la sediul primariei sau pe site ul primariei.


   (7) Procedura privind notificarea titularilor dreptului de preemptiune cu privire la inregistrarea ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan se reglementeaza prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


   (8) In cazul in care suprafata de teren care face obiectul intentiei de vanzare se afla la limita a doua teritorii administrative, primaria va instiinta autoritatea publica locala cu care aceasta se invecineaza, care la randul ei va notifica titularii drepturilor de preemptiune, cu respectarea prevederilor alin. (6).”

   „Art. 7. (1) Titularul dreptului de preemptiune trebuie ca, in termenul de 45 de zile lucratoare, sa isi manifeste in scris intentia de cumparare, sa comunice acceptarea ofertei vanzatorului si sa o inregistreze la sediul primariei unde aceasta a fost afisata. Primaria va afisa, inclusiv pe site ul propriu, in termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea acceptarii ofertei de vanzare, datele prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi, respectiv le va trimite pentru afisare pe site ul structurii centrale sau structurilor teritoriale, dupa caz.
   (2) Comunicarea acceptarii ofertei vanzatorului se inregistreaza la primarie de catre titularul dreptului de preemptiune insotita de documentele justificative, prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
   (3) In cazul in care, in termenul de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2), mai multi preemptori de rang diferit isi manifesta in scris intentia de cumparare, la acelasi pret si in aceleasi conditii, se aplica prevederile art. 4.
   (4) In cazul in care, in termenul de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2), mai multi preemptori de acelasi rang isi manifesta in scris intentia de cumparare si niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la acelasi pret si in aceleasi conditii, se aplica prevederile art. 4.
   (5) In cazul in care, in termenul de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2), un preemptor de rang inferior ofera un pret superior celui din oferta de vanzare sau celui oferit de ceilalti preemptori de rang superior lui care accepta oferta, vanzatorul poate relua procedura, cu inregistrarea ofertei de vanzare cu acest pret, cu respectarea prevederilor art. 4.
   (6) Procedura prevazuta la alin. (5) se va desfasura o singura data, in termen de 10 zile de la implinirea termenului de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2).
   (7) In termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea comunicarii de acceptare a ofertei de vanzare, primaria are obligatia sa transmita structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz, datele de identificare a preemptorilor, potentiali cumparatori, in vederea verificarii indeplinirii conditiilor legale.
   (8) Daca, in termenul de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2), primaria constata ca niciunul dintre titularii dreptului de preemptiune nu isi manifesta intentia de a cumpara terenul, se aplica dispozitiile art. 41 alin. (3) si art. 6 alin. (5). Vanzarea terenului la un pret mai mic decat cel cerut in oferta de vanzare prevazuta la art. 6 alin. (1), in conditii mai avantajoase decat cele aratate in aceasta ori cu nerespectarea conditiilor prevazute la art. 41 atrage nulitatea absoluta.
   (9) In cazul in care, in termenul de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2), respectiv in termenul de 10 zile prevazut la alin. (6), vanzatorul modifica datele inscrise in oferta de vanzare, acesta reia procedura de inregistrare a cererii prevazute la art. 6 alin. (1), cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.”

   „Art. 71. (1) Inainte de implinirea termenului prevazut la art. 6 alin. (2), vanzatorul poate depune la primaria unde a fost inregistrata cererea de afisare a ofertei de vanzare o cerere prin care solicita retragerea ofertei. In acest caz, primaria va incheia un proces verbal de anulare a procedurii prevazute de prezenta lege si va comunica o copie a acestuia structurii centrale sau structurii teritoriale, dupa caz, si Agentiei Domeniilor Statului.
   (2) In cazul in care, inainte de implinirea termenului de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2), unul dintre titularii dreptului de preemptiune care si au manifestat acceptarea ofertei inregistreaza la primarie o cerere de renuntare la comunicarea de acceptare, se aplica prevederile art. 4.”

   Art. 8. Dispozitiile prezentului capitol privitoare la exercitarea dreptului de preemptiune se completeaza cu prevederile dreptului comun.