Proiecte de hotărâri

Proiectele de hotarari ale consiliului local

Articolul 136 din Codul Administrativ

   (1) Proiectele de hotarari pot fi initiate de primar, de consilierii locali sau de cetateni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
   (2) Proiectele de hotarari si referatele de aprobare ale acestora se redacteaza in conformitate cu normele de tehnica legislativa.
   (3) Proiectele de hotarari ale consiliului local insotite de referatele de aprobare ale acestora si de alte documente de prezentare si de motivare se inregistreaza si se transmit de secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale:

   a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea analizarii si intocmirii rapoartelor de specialitate;
   b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii si intocmirii avizelor.
   (4) Nominalizarea compartimentelor de resort si a comisiilor de specialitate carora li se transmit proiectele de hotarari ale consiliului local, precum si celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de catre primar impreuna cu secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
   (5) Odata cu transmiterea proiectelor de hotarari se comunica si data de depunere a rapoartelor si a avizelor, avandu-se grija ca rapoartele compartimentelor de resort sa poata fi transmise si comisiilor de specialitate inainte de pronuntarea acestora.
   (6) Dupa examinarea proiectului de hotarare, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului.
   (7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care dispune masurile corespunzatoare inaintarii lui catre consilierii locali si catre initiatori, dupa caz, cel mai tarziu in ziua sedintei.
   (8) Fiecare proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a sedintei consiliului local este supus dezbaterii numai daca este insotit de:

   a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare si motivare, semnat de initiator;
   b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
   c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
   d) alte documente prevazute de legislatia speciala.
   (9) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale asigura indeplinirea conditiilor de la alin. (8) si aduce la cunostinta consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi.
   (10) Rapoartele si avizele prevazute la alin. (8) trebuie intocmite in termenul prevazut la alin. (5), dar nu mai tarziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotarare propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotarare propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor extraordinare. In situatia sedintelor extraordinare convocate de indata, rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in procedura de urgenta, cel tarziu odata cu proiectul hotararii.
   (11) Initiatorul proiectului il poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea acestuia.

Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ