SPCLEP

Date de contact: Tel./Fax: 0245679324 / 0785213272

Program de lucru cu publicul: Luni – Vineri: 08:00 – 16:00, Miercuri: 08:00 – 18:00

Contravaloarea actelor de identitate – se achită la Biroul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei comunei Voinesti şi sunt în cuantum de:

  1. Cartea de identitate – 7 lei
  2. Cartea de identitate provizorie – 1 leu

In Romania, evidenta persoanelor a luat fiinta in anul 1949, prin inscrierea in evidenta a tuturor locuitorilor tarii si eliberarea actelor de identitate tuturor romanilor care au implinit varsta de 15 ani.

Inscrierea in evidenta persoanelor s-a realizat prin intocmirea unor fise personale care au constituit evidenta locala si centrala, datele inscrise in aceste fise fiind actualizate, in sistem manual, ca urmare a modificarilor intervenite in statutul civil al cetatenilor, in cazul schimbarii domiciliului ori al eliberarii unui nou act de identitate.

In anul 1990, s-a impus ca o necesitate modernizarea evidentei persoanelor, astfel incat a fost reglementata si s-a realizat, prin preluarea in sistem informatic a datelor existente in fisele de evidenta locala manuala, infiintarea Registrului National de Evidenta a Persoanelor ca principala parte componenta a Sistemului National Informatic de Evidenta a Populatiei.

Registrul National de Evidenta a Persoanelor reprezinta ansamblul datelor cu caracter personal ale cetatenilor romani rezultate in urma procesarii automate, intr-o conceptie unitara, in scopul cunoasterii numarului, structurii si miscarii populatiei pe teritoriul tarii.

Acesta functioneaza in sistem deschis servind ca suport unic pentru furnizarea de date, in conditiile legii, pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date nominale privind persoana fizica.

Cele doua sisteme, manual si informatic, au functionat in paralel, pana in anul 2000, cand evidenta manuala a devenit o arhiva activa, pentru istoricul datelor cetatenilor romani.

Evidenta cetatenilor romani are drept scop, pe de o parte, cunoasterea populatiei si a miscarii acesteia pe localitati, iar pe de alta parte, comunicarea de date si informatii, in temeiul legii.

Tinerea evidentei persoanelor prezinta o deosebita importanta pentru statul roman, in sensul cunoasterii si individualizarii tuturor cetatenilor tarii, de la data nasterii, al desfasurarii corespunzatoare a multiplelor raporturi dintre institutiile statului si cetateni, in realizarea drepturilor si obligatiilor ce revin atat unora, cat si altora, pentru monitorizarea miscarii populatiei pe teritoriul tarii si, nu in ultimul rand, pentru a veni in sprijinul structurilor Ministerului Administratiei si Internelor care desfasoara activitati in scopul prevenirii si combaterii infractiunilor, precum si al institutiilor cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale, ordinii si linistii publice si justitiei.

Totodata, evidenta persoanelor si actele de identitate servesc cetatenilor pentru a face dovada identitatii, cetateniei romane, a adresei de domiciliu si a celei de resedinta, necesare la valorificarea drepturilor si obligatiilor prevazute in Constitutie, faciliteaza variatele raporturi juridice intre persoanele fizice si ofera informatiile necesare pentru a fi identificati membri de familie, alte rude sau persoane despre care nu se cunosc date de ani de zile.

Evidenta cetatenilor romani cu domiciliul in tara se tine dupa principiul locului de domiciliu al acestora, iar al cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate dupa principiul ultimului domiciliu avut in tara si dupa resedinta declarata in Romania.

Tinerea in actualitate a evidentei persoanelor si eliberarea actelor de identitate si a altor documente in sistem de ghiseu unic sunt realizate de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, care functioneaza, din aprilie 2005, in subordinea consiliilor locale municipale, ale sectoarelor mun. Bucuresti, orasenesti si comunale, dupa caz, si a consiliilor judetene, respectiv a Consiliului General al municipiului Bucuresti.

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date are obligatia de a sprijini, indruma, coordona si controla din punct de vedere metodologic activitatea tuturor serviciilor publice comunitare teritoriale de evidenta a persoanelor, de a lua masuri pentru imbunatatirea activitatilor ce intra in sfera sa de competenta si de a da dispozitii pe linia muncii specifice.

In indeplinirea prerogativelor cu care este investita, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date coopereaza cu celelalte unitati ale Ministerului Administratiei si Internelor si colaboreaza, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare, cu autoritatile publice, agentii economici, precum si cu persoanele fizice.

Atat activitatea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, cat si cea a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor are in vedere crearea si respectarea cadrului legal privind tinerea evidentei persoanelor si eliberarea, in sistem de ghiseu unic, a certificatelor de stare civila, a actelor de identitate, a pasapoartelor, a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare, precum si prestarea unor servicii de calitate si in conditii civilizate cetatenilor.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate și în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII cand persoana fizica nu prezinta toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate

DOCUMENTE NECESARE
– cererea tip;
– 3 fotografii marimea 3/4 cm cu banda alba de 7 mm;
– certificatul de nastere otiginal si copie;
– certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
– hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, daca este cazul;
– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie
– certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie*;
– chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate provizorii – 1 leu (platita la ghiseul nr.5) ;
IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare – cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare – cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere – accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
– din fondul locativ de stat;
– proprietate a unei persoane juridice – daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-și schimbe domiciliul în România se prezintă la Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde își stabilesc domiciliul, pentru eliberarea unei noi cărți de identitate.

În situaţia în care vă schimbaţi domiciliul, strada pe care locuiţi îşi schimbă numele sau se face o renumerotare a imobilelor, trebuie să vă prezentaţi la Biroul de Evidenţă a Persoanei pentru a vi se elibera o noua carte de identitate, care să cuprindă noile date.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea cărții de identitate se parcurg următorii pași:

1. Depunerea actelor la sediul Biroului de Evidenţă a Persoanei

Cererea tip, împreună cu actele necesare se depun personal la sediul Biroului de Evidență a Persoanei.
Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă de mai jos şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

2. Ridicarea cărții de identitate

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Termenul de eliberare a cărţii de identitate este de 15 – 30 zile de la data depunerii actelor cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 15 zile cu semnătura şefului serviciului.

Acte necesare

• cererea pentru eliberarea actului de identitate;
• actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
• certificatul de naştere, original şi copie;
• certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
• hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
• certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravietuitor, original şi copie;
• certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
• documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
• chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinatate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural.

Dacă locuinţa nu aparţine solicitantului, titularul spaţiului de locuit va completa declaraţia de pe verso cererii pe care o va semna în faţa lucrătorului de la ghiseu.

În situaţia în care locuinţa are mai mulţi coproprietari între care nu s-a facut ieşirea din starea de indiviziune, este suficient acordul unuia dintre coproprietari.

Noul proprietar are nevoie şi de acordul uzufructuarului, o terţă persoană va avea nevoie numai de acordul uzufructuarului.

Dacă beneficiarii uzufructului viager sunt decedaţi, noul proprietar va prezenta şi certificatele de deces ale acestora.

Contravaloarea actelor de identitate se achită la Biroul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se va prezenta la ghişeul Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însotit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament pentru întocmirea actului de identitate.

Cine poate solicita acest serviciu

Minorul, la împlinirea vârstei de 14 ani, prin unul dintre părinți sau reprezentantul legal.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru eliberarea cărții de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, se parcurg următorii pași:

1. Depunerea actelor la sediul Biroului de Evidenţă a Persoanei

Cerere, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal, se va depune împreună cu celelalte acte necesare la sediul Biroului de Evidență a Persoanei.

Este necesară prezența minorului şi a unuia dintre părinți sau reprezentantul legal.

Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă de mai jos şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

2. Ridicarea cărții de identitate

La fel ca la depunere, este necesară prezența minorului şi a părintelui/reprezentant legal.
Termenul de eliberare a cărtii de identitate este de 15 – 30 zile de la data depunerii actelor cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 15 zile cu semnătura şefului serviciului.

Acte necesare

• cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;
• certificatul de naştere, original şi copie;
• actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
• documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
• certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
• chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

Dacă titularul documentului cu care se face dovada adresei de domiciliu a minorului nu este părintele sau reprezentantul legal, se va prezenta şi titularul spaţiului de locuit care îşi exprimă acordul în rubrica de pe verso cererii şi va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

Contravaloarea actelor de identitate, cât şi taxa de timbru se achită la Biroul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei.

Serviciul se referă la eliberarea actului de identitate la: expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei, reschimbare (schimbarea actului de identitate înainte de expirarea termenului de valabilitate)

Pentru obținerea cărții de identitate se parcurg următorii pași:

1. Depunerea actelor la sediul Biroului de Evidenţă a Persoanei

Cererea tip, împreună cu actele necesare se depun personal la sediul Biroului de Evidență Informatizată a Persoanei.
Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă de mai jos şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

2. Ridicarea cărții de identitate

Termenul de eliberare a cartii de identitate este de 15 – 30 zile de la data depunerii actelor cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 15 zile cu semnătura şefului serviciului.

Ridicarea cărții de identitate se poate face doar de titular.

Acte necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
  • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
  • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravietuitor, original şi copie;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Dacă locuinţa nu aparţine solicitantului, titularul spaţiului de locuit va completa declaraţia de pe verso cererii pe care o va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

În situaţia în care locuinţa are mai mulţi coproprietari între care nu s-a facut ieşirea din starea de indiviziune, este suficient acordul unuia dintre coproprietari.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

Contravaloarea actelor de identitate se achită la Biroul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei.

Menţiunea de stabilire a reşedinţei (viza de flotant) se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei.

Pentru înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate, persoana interesată se adresează Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuieşte temporar, completând în acest sens Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, la care anexează următoarele documente:

a) actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
b) documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

În situaţia în care solicitantul nu deţine un act privind titlul locativ, încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, găzduitorul sau, după caz, reprezentantul său legal îşi va exprima consimţământul prin completarea rubricii corespunzătoare din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, sau printr-o declaraţie dată în faţa poliţistului de ordine publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

In termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani, minorul are obligatia sa solicite eliberarea actului de identitate, prezentind urmatoarele documente:
– cererea tip pentru eliberarea actului de identitate, semnata de minor si de parinte/reprezentantul legal;
– certificatul de nastere original si copie;
– actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
– certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotarirea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, in cazul in care parintii sunt divortati, original si copie;
– documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie*;
– chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate – 7 lei (platita la ghiseul nr.5) ;
Minorul depune cererea insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal ori de persoana careia i-a fost incredintat minorul.
IMPORTANT
*Daca parintele/reprezentantul legal nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare – cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare – cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere – accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
– din fondul locativ de stat;
– proprietate a unei persoane juridice – daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE DUPA IMPLINIREA VIRSTEI DE 18 ANI

DOCUMENTE NECESARE

– cererea tip pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatul de nastere otiginal si copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie*;
– declaratia unuia dintre parinti sau a unei terte persone, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;
– fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului (se realizeaza la sediul SPCLEP Tg-Mures);
– chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate – 7 lei (platita la ghiseul nr.5) ;
IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1.Contractul de vinzare – cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare – cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere – accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
– din fondul locativ de stat;
– proprietate a unei persoane juridice – daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE LA DOBINDIREA/REDOBINDIREA CETATENIEI ROMÂNE

DOCUMENTE NECESARE

– cererea tip pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Rominiei in strainatate, original si 2 copii; in cazul minorilor care au implinit virsta de 14 ani si nu sunt inscrisi in
certificatul constatator care atesta dobindirea cetateniei de catre unul dintre pirinti, acestia sunt indrumati pentru clarificarea cetateniei catre Ministerul Justitiei;
– certificatul de nastere original si copie (eliberat de autoritatile romine);
– certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie (eliberat de autoritatile romine);
– certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani care dobindesc cetatenia romina impreuna cu parintii, original si copie (eliberate de autoritatile romine);
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie*
– un document cu fotografie cu care solicitantul poate face dovada identitatii( pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain), original si copie
– chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate – 7 lei (platita la ghiseul nr.5);
La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul de sedere eliberat de Autoritatea pentru straini.
IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare – cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare – cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere – accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
– din fondul locativ de stat;
– proprietate a unei persoane juridice – daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE SI/SAU PRESCHIMBARE
– cererea tip;
– actul de identitate;
– cartea de alegator, daca este cazul;
– certificatul de nastere original si copie;
– certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie
– hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, daca este cazul, original si copie;
– certificatul de deces al sotului / sotiei decedat / decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
– certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie*;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
– chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate – 7 lei (platita la ghiseul nr.5);
IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare – cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare – cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere – accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
– din fondul locativ de stat;
– proprietate a unei persoane juridice – daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRAZII SAU A RENUMEROTARII IMOBILELOR

DOCUMENTE NECESARE
– cererea tip
– actul de identitate;
– cartea de alegator, daca este cazul;
– certificatul de nastere original si copie;
– certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
– hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, original si copie, daca este cazul;
– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
– certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu original si copie*;
– chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate – 7 lei (platita la ghiseul nr.5) ;
IMPORTANT
* Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare – cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare – cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere – accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
– din fondul locativ de stat;
– proprietate a unei persoane juridice – daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRAINATATE IN ROMANIA

DOCUMENTE NECESARE
– cererea tip pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Rominia;
– certificatul de nastere original si copie;
– certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
– hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, daca este cazul, original si copie;
– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie
– certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie*;
– pasaportul rominesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobindirea cetateniei romine emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Rominiei din strainatate, original si copie;
– actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine, pentru pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera;
– chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate – 7 lei (platita la ghiseul nr.5);
– La eliberarea cartii de identitate se va prezenta pasaportul CRDS pentru anulare.
IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a azduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare – cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare – cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere – accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
– din fondul locativ de stat;
– proprietate a unei persoane juridice – daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DETINUT ANTERIOR

DOCUMENTE NECESARE
– cererea tip;
– actul de identitate si cartea de alegator in cazul deteriorarii;
– cartea de alegator, daca este cazul;
– certificatul de nastere otiginal si copie;
– certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
– hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, daca este cazu, original si copiel;
– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
– certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie*;
– dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul – in cazul furtului;
– un document emis de institutiile publice cu fotografie de data recenta – pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu;
– chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate – 7 lei (platita la ghiseul nr.5);
IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare – cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare – cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere – accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
– din fondul locativ de stat;
– proprietate a unei persoane juridice – daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILA

DOCUMENTE NECESARE
– cererea tip;
– actul de identitate;
– cartea de alegator, daca este cazul;
– certificatul de nastere original si copie;
– certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
– hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, original si copie ,daca este cazul;
– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie
– certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu original si copie*;
– chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate – 7 lei (platita la ghiseul nr.5) ;
In cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere se prezinta dispozitia in baza careia s-au modificat datele de stare civila.
IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare – cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare – cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere – accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
– din fondul locativ de stat;
– proprietate a unei persoane juridice – daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administ

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII cetatenilor români cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in România

DOCUMENTE NECESARE
– cererea tip pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romini cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Rominia;
– pasaportul aflat in termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean domiciliat in strainatate, original si copie de pe fila informatizata;
– 2 fotografii marimea 3/4 cm cu banda alba de 7 mm;
– certificatul de nastere orginal si copie;
– certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
– hotarirea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, daca este cazul;
– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie
– certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani original si copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de resedinta din Rominia, original si copie*;
– chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate provizorii – 1 leu (platita la ghiseul nr.5) ;
IMPORTANT
*Daca solicitantul nu este proprietarul spatiului de locuit, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, care se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural

DOVADA ADRESEI DE RESEDINTA SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare – cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare – cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere – accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
– din fondul locativ de stat;
– proprietate a unei persoane juridice – daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;

INSCRIEREA IN ACTUL DE IDENTITATE A MENTIUNII PRIVIND STABILIREA RESEDINTEI

DOCUMENTE NECESARE:
– cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei;
– actul de identitate al solicitantului;
– documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie*;
– gazduitorul, legitimate cu actul de identitate
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Rominiei din straina-
tate, ori in fata politistului de ordine publica din cadrul unitatii de politie pe a carei raza teritoriala este situat imobilul.

DOVADA ADRESEI DE RESEDINTA SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE
1. Contractul de vinzare – cumparare incheiat in forma autentica si intabulat sau nu;
2. Contractul de vinzare – cumparare sau contractul de donatie cu clauza de uzufruct viager – caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de schimb de locuinta;
5. Contractul de partaj voluntar;
6. Contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
7. Contractul de inchiriere – accesoriu al contractului de munca insotit de acordul angajatorului;
8. Contractul de construtie insotit de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
9. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de procesul – verbal de predare – primire a locuintei;
10. Titlul de proprietate;
11. Certificatul de mostenitor;
12. Extrasul de carte funciara cu termen de valabilitate 30 zile;
13. Hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se constata existenta unui drept de proprietate asupra unui imobil;
14. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
15. Contractul de inchiriere (locatiune):
– contractul de inchiriere avizat de organele financiare de stat sau
– proprietate a unei persoane juridice – daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;- EXPIRARE SI/SAU PRESCHIMBARE

  Cerere de eliberare a actului de identitate
(timp mediu de completare 3 minute)
„Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006”

  Declarație de luare în spațiul locativ al proprietarului
(timp mediu de completare 2 minute)
„Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006”

  Declarație de luare în spațiul locativ al proprietarului, prin mandatar
(timp mediu de completare 2 minute)
„Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006”

Declarație solicitant conform art. 28 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicata
(timp mediu de completare 2 minute)
„Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006”

  Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinatate în România
(timp mediu de completare 3 minute)
„Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006”

  Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinatate și reședința în România
(timp mediu de completare 3 minute)
„Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006”

  Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței
(timp mediu de completare 3 minute)
„Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006”

  Cerere privind aprobarea eliberării actului de identitate de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
(timp mediu de completare 2 minute)
„Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006”

  Procura speciala pentru eliberarea actului de identitate
(timp mediu de intocmire si autentificare la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României 10 minute)
„Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006”