Aplicarea Legii 153/2017 – Salarizare

Transparenta veniturilor salariale
   Art. 33. – (1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicata o lista a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intra în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

   a) salariul de baza, solda funcției de baza/salariul funcției de baza, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunara, după caz;
   b) tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legala a acordării acestora;
   c) valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmează sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an, precum și baza legala a acordării acestora;
   d) valoarea anuala a indemnizației de hrana care urmează sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an, precum și baza legala a acordării acesteia;
   e) orice alte drepturi în bani și/sau în natura, dacă este cazul, precum și baza legala a acordării acestora;
   f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legala a acestora.

   (11) Autoritatile si institutiile publice care au calitatea de angajatori pentru categoriile de personal enumerate la art. 2 alin. (1) si (3) vor transmite Ministerului Muncii si Justitiei Sociale datele prevazute la alin. (1) lit. a)-f) in format electronic, in perioada 1-30 octombrie a fiecarui an.

   Completat de art.I pct.4 din Legea 79/2018
   (12) Metodologia de transmitere a datelor potrivit alin. (11) se aproba prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.

   Completat de art.I pct.4 din Legea 79/2018
   (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau instituției publice în cauza și se sancționează cu amenda intre 5.000 și 10.000 lei.
   (3) Inspecția Muncii are competenta de a constata și sancționa contravenția prevazuta la alin. (2).
   (4) Contravenției prevazute la alin. (2) i se aplica regimul general stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017