Aplicarea Legii 153/2017 – Salarizare

Transparenta veniturilor salariale
   Art. 33. –
(1) Toate autoritatile si institutiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) si (3) vor publica la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, in datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, si vor mentine publicata o lista a tuturor functiilor din autoritatile sau institutiile publice respective ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice, cuprinzand urmatoarele:

   a) salariul de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, dupa caz;
   b) tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora;
   c) valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acestora;
   d) valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acesteia;
   e) orice alte drepturi in bani si/sau in natura, daca este cazul, precum si baza legala a acordarii acestora;
   f) orice informatii cu privire la posibile limitari ale venitului salarial, precum si baza legala a acestora.

   (11) Autoritatile si institutiile publice care au calitatea de angajatori pentru categoriile de personal enumerate la art. 2 alin. (1) si (3) vor transmite Ministerului Muncii si Justitiei Sociale datele prevazute la alin. (1) lit. a)-f) in format electronic, in perioada 1-30 octombrie a fiecarui an.

   Completat de art.I pct.4 din Legea 79/2018
   (12) Metodologia de transmitere a datelor potrivit alin. (11) se aproba prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.

   Completat de art.I pct.4 din Legea 79/2018
   (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau instituției publice în cauza și se sancționează cu amenda intre 5.000 și 10.000 lei.
   (3) Inspecția Muncii are competenta de a constata și sancționa contravenția prevazuta la alin. (2).
   (4) Contravenției prevazute la alin. (2) i se aplica regimul general stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

2019

2018

2017