Procedura de admitere a beneficiarilor în cadrul serviciului social – Centru de consiliere psiho-socială pentru copii Gemenea Brătulești

CADRU GENERAL

1. Serviciul de asistență psiho-socială pentru copiii aflați în dificultate, numit în  continuare Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii – CCS, se află sub autoritatea Primăriei Voinești–Sediul Com. Voinești, Str. Principala, Nr. 145.

2. Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii este un serviciu acreditat care asigură la nivel local servicii de consiliere psiho-sociala a copiilor din comuna Voinești cu vârstele cuprinse între  6 și 16 ani și a părinților lor.

3. Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii are misiunea de consiliere psiho-sociala pentru familie si copil, supraveghere, informare, consiliere familiala,  reintegrare familiala, educatie extraurriculara, socializare si reinsertie sociala, support emotional, recreere, alte activitati: administrative.

4. Costul serviciilor este suportat integral de către Primăria Voinești

5. Obiectivele  generale  ale  Centrului de consiliere  și sprijin pentru părinți și copii sunt:

a)  respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

b) primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului;

c)  descentralizarea serviciilor de protecţie a copilului, intervenţia multisectorială şi parteneriatul dintre instituţiile publice şi organismele private autorizate;

d) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil;

e)  respectarea demnităţii copilului;

f)  ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate;

g)asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecţie;

h)celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;

i)  asigurarea protecţiei împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi oricărei forme de violenţă asupra copilului;

j)  interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului în corelaţie cu ansamblul reglementărilor din această materie;

k) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu persoanele beneficiare;

l)  deschiderea către comunitate;

m) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social prin încadrarea în unitate a    unui personal mixt;

n) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarilor şi contactelor directe după caz, cu fraţii, părinţii alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;

o) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanelor beneficiare;

p) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;

r) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor sociale, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

s)încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

t)asigurarea unei intervenţii profesioniste prin echipe pluridisciplinare;    t)eticii profesionale;

u)primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei, cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se confruntă la un moment dat;

v) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială;

z)asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;

BENEFICIARII PROGRAMULUI

6. Grupul ţintă și beneficiarii  serviciului

Grupul ţintă este reprezentat de:

a)       copii care au domiciliul  stabil  în comuna Voinesti.

b)      Copiii care au probleme de dezvoltare şi/sau dificultăţi de integrare în familie, şcoală sau în colectivitatea

c)      părinţii/ familiile extinse/ familiile substitutive

Beneficiarii  / potenţialii  beneficiari fac parte din următoarele categorii:

a)   copii proveniți din familii aflate în dificultate, în care există riscul de neglijare, abuz, instituționalizare de familia sa prin insuficiența sau lipsa resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor   pentru  îngrijirea acestora;

b)   părinții sau membrii familiei lărgite sau asistenții  maternali  care  au în  îngrijire acești copii și care  au nevoie de servicii psiho-sociale;

c)   Copii orfani/ copii separati de parinti;

d)  Copii in risc de separare de parinti;

e)   Familii vulnerabile  cu risc de dezintegrare, monoparentale, situatii conflictuale, violenta in familie;

f)   Copii cu risc de izolare sociala

g)   Familii si copii cu risc de saracie si excluziune sociala, somaj de lunga durata, venituri reduse, locuinta precara, exploatare prin munca;

h)  Viitorii părinţi care doresc să se formeze înainte de naşterea sau adopţia copiilor;

i)  Părinţii/ familiile extinse/ familiile substitutive, familii, care:

– necesită competenţe/   deprinderi de îngrijire a copiilor adaptate noilor principii psihopedagogice în domeniu;

– trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire şi creştere a copiilor care nu corespund sau sunt în contradicţie cu modelele general acceptate în comunitate, precum si locurile  unde constată existenţa/apariţia unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea normală/ armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, şcolară, profesională;

ACORDAREA SERVICIILOR – etape, criterii

7. Procesul de acordare a serviciilor  are  următoarele etape:

a) solicitare  / referire  / autosesizare;

b) evaluarea inițială de specialitate: este efectuată de către specialiștii  din  cadrul  serviciului  și  are drept scop identificarea nevoilor individuale ale copilului. Dacă în urma evaluării inițiale se stabilește că Serviciul de asistență psiho-socială corespunde nevoilor copilului  și  familiei,  se decide continuarea procedurii de evaluare. Familia va prezenta la această întâlnire următoarele documente:  acte medicale,  acte civile,   acte privind  starea financiară a familiei.

c) interviu cu familia solicitantă. Scopul acestei întrevederi este informarea cu privire la serviciile oferite, la condițiile de colaborare și la așteptările  familiei.  Dacă  se  obține  acordul  părților, familia este informată despre etapele următoare ale colaborării.  Asistentul  social  va  efectua vizita de evaluare la domiciliul beneficiarului și va emite către familie răspunsul oficial privind încadrarea în program si serviciile  sociale  de  care va beneficia.

d) evaluarea complexă. Se realizează de către asistentul social in  termen  de maxim 2 saptamani de la informarea clientului ca a fost inclus in programul de consiliere și are ca scop identificarea nevoilor copilului  și  a familiei

e) deschidere caz,  semnare Contract de acordare de servicii sociale.

f)  furnizarea serviciilor directe. Fiecare beneficiar va avea în Planul Personal de Consiliere servicii pentru copil și servicii  pentru familie.

g) evaluarea asistării/monitorizare caz. La fiecare 3 luni se realizează o analiză complexă a progresului copilului și familiei asistate,   a  colaborării  cu  beneficiarul  (responsabilitate, seriozitate, implicare, suport). După caz, se decide continuarea acordării serviciilor sociale sau închiderea  cazului.

8. Beneficiarii Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii  sunt  selectaţi din grupul ţintă în funcţie de  următoarele criterii:

a) capacitatea serviciului  –  nu mai mult de 16 cazuri

b) ordinea cronologică a solicitărilor  și gradul de urgență sesizat în  evaluarea inițială;

c) situația socială  și  financiară a familiei ;

d) gradul de adresabilitate al serviciilor oferite de Primaria Voinesti pentru nevoile specifice ale  copilului  și familiei.

RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

9. Responsabilitățile beneficiarului în relația cu Primaria Voinesti – Centrul de consiliere  psido-sociala pentru copii si parinti Gemenea Bratulesti.

a)      să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b)      să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

c)      să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

d)      să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

e)      să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

f)       să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime

g)      să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h)      să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

i)       Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centru”” au următoarele obligaţii:

j)       să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială,  medicală şi economică;

k)      să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

l)       să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale  furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;

m)   să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;

n)      sa respecte programul de consiliere stabilit cu responsabilul de caz;

o)      să respecte prevederile prezentului regulament.

10. Responsabilitățile Primariei Voinesti prin Centrul de consiliere și  sprijin pentru părinți și  copii în  relaţia  cu beneficiarul:

p)      să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie,   opinie sau orice  altă  circumstanţă personală sau socială;

q)      să participe la procesul de luare a  deciziilor  în  furnizarea  serviciilor  sociale,  respectiv  la luarea  deciziilor  privind intervenţia socială  care  li  se aplică;

r)       să li  se asigure  păstrarea confidenţialităţii  asupra informaţiilor furnizate şi primite;

s)      să li se asigure furnizarea serviciilor sociale în condițiile prevăzute în cadrul Contractului de acordare de servicii  sociale;

t)       să garanteze  demnitatea,  intimitatea şi  respectarea  vieţii private;

u)      să asigure  protecția și  siguranța copilului pe  perioada ședințelor/intalnirilor.

LITIGII

11.  Soluţionarea litigiilor:

Beneficiarul are dreptul de a formula în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor sociale. Reclamaţiile se vor adresa Comisiei interne a Centrul de  consiliere  și  sprijin  pentru  părinți  și copii. Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi, şi de a formula  răspuns  în  termen  de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.  În situația de litigiu,  ca parte vătămată, Primaria Voinesti prin Centrul  de  consiliere  și  sprijin  pentru părinți și copii în calitate de furnizor, va convoca Comisia internă  și  familia  în  cauză pentru  discutarea  problemei și identificarea  soluțiilor adecvate.