Concursuri si Anunturi

Anunt concurs consilier debutant in cadrul biroului financiar contabil 19.12.2018 – 21.12.2018

Concurs promovare resurse umane 9 nov 2018

Concurs arhivar debutant 03.10.2018

– Anunt licitatie publica pentru vanzarea unui imobil in suprafata de 175 mp in comuna Voinesti 27.06.2018

-Anunt concurs promovare resurse umane 

Anunţ scoaterela licitaţie publica deschisa pentru vânzarea  unui  imobil   domeniu privat al comunei Voinesti

– Anunt concurs asistent social 14.09.2017

Concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual de muncitor calificat – 17.07.2017

– Concurs promovare grad superioar principal Inspector 21.06.2017

– Anunt concurs asistent social specializat – studii superioare (06.04.2017)

– Anunt concurs asistent manager de proiecte

– Anunt concurs post implementare proiecte

– 27.06.2016 – Anunt privind organizarea concursului de promovare a functionarilor publici din cadrul primariei comunei Voinesti in gradul profesional imediat superior celui detinut.

 

– 04.04.2016 – Anunt scoatere post asistent social la concurs

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru   aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,precum si adresa nr.12181 conexat cu nr 16798/2016 inaintata de ANFP privind desemnarea reprezentantului de procedura

PRIMARIA COMUNEI VOINESTI

 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie inspector clasa I , clasa de salarizare 24 debutant   in   Serviciul de Asistenta sociala  din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Voinesti

Concursul se organizează la sediul PRIMARIEI COMUNEI VOINESTI , în data de 4 mai 2016 , ora 10.00, proba scrisă si in data 6 mai 2016 ora 14 – interviul ;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III –a, la sediul Primariei Comunei Voinesti  .

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul  Primariei  şi pe site – ul Primariei Comunei Voinesti  www primariavoinesti.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei Voinesti  şi la nr. de telefon 0245/679324 si 0245/679450.

Anuntul s-a publicat in Monitorul Oficial in data de 4 04 2016 ;

         Selectia dosarelor se va face in data de  26 04 2016 si  rezultatul etapei de selectie se va publica pe site-ul   si la Avizierul Primariei Voinesti .

CONDITII SPECIFICE

– îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a ocupa o funcţie publică;

–   studii universitare de licenta absolvite cu diploma , respectiv studii superioare de lunga

durata , absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte sociale sau umaniste  ;

–  cursuri de pregatire profesionala de asistent social absolvite cu diploma/certificat ;

–  să deţină noţiuni de utilizare şi operare PC – nivel mediu;

–  abilitati de utilizare mijloace moderne de comunicare ;

 

Bibliografia si tematica concursului :

  • Legea 188/l999 privind Statutul functionarilor publici republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
  • Legea 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare ;
  • Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata in 2007 cu modificarile si completarile ulterioare ;

– Legea 416/2001 privind venitulmediu garantat, modificata si completata;

-HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001  privind venitul minim garantat , modificata si completata ;

-Legea 292/2011 a asistentei sociale ;

-Legea 277/2010 privind alocatia de sustinere a familiei , modificata si completata ;

-Hotararea nr 38/2011 privind aprobarea Normelor  metodologice de aplicare  a prevederilor –Legii  nr 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei ;

-Legea nr 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii , republicata , modificata si completata ;

Legea 448/2006  privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

-Legea 466/2004 privind Statutul asistentului social , modificata

 

                                   ACTE  NECESARE

 

În vederea participării la concurs, pentru ocuparea unei funcţii publice, candidaţii depun dosarul de înscriere, care va conţine în mod obligatoriu:

  1. a) formularul de înscriere;
  2. b) copia actului de identitate;
  3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  5. e) cazierul judiciar;
  6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(3) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către secretarul comisiei de concurs.

Anunt asistent social

24.11.2015

A N U N T CONCURS ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

29.09.2015

Anunt concurs post vacant personal contractual – sofer

05.04.2015

ANUNŢ

Primăria Comunei Voinesti , jud. DAMBOVITA , organizează concurs in zilele 28.04.2015, ora 10 – proba scrisa si in ziua de 29.04.2015, ora 14 – interviul si proba practica , pentru ocuparea postului vacant de personal contractual, pe perioada nedeterminata , din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Voinesti de guard clasa III G clasa de salarizare 21 , in cadrul compartimentului ” Birou administrativ -gospodăresc”

Condiţii generale pentru ocuparea postului:

1.   Studii generale /profesionale /medii absolvite , cu dovada eliberata de şcoala generala /diploma de calificare profesionala /diploma de bacalaureat

2.     Vechime minima 9 luni;

3.     Recomandare de la ultimul loc de munca ;

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Voinesti pana la data de 24. 04. 2015 ora 14 ;

Relaţii suplimentare în legătură cu organizarea şi desfasurarea concursului la telefon 0245/679324 sau 0245/679450 .

ACTE NECESARE dosarului de înscriere

a)         formularul de înscriere;

b)     copia actului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d)     cazierul judiciar;

e)    adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata de medicul de familie,

f)      declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

g)      curriculum vitae

h)    Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comunei Voinesti de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către secretarul comisiei de concurs.

Selecţia dosarelor se va face pana la data de 27.04 2015 ora 14.

Bibliografia si tematica de concurs este următoarea :

1.     Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.     Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3.     Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile

şi instituţiile publice;

 

Concurs ocupare post contabil – Scoala Voinesti

Concurs 04.08.2014

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.