Acte necesare pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului -stimulentului de insertie

 • Cerere tip
 • Documente identitate B.I./C.I./părinţi (în original şi copie);
 • Certificat de căsătorie (în original şi copie);
 • Certificate de naştere ale tuturor copiilor (în original şi copie);
 • Extras de cont pe numele solicitantului / titularului (dacă se doreşte plata în cont bancar).;
 • Decizie de suspendare a activitatii ;
 • Adeverinta stagiu de cotizare .

Adeverinta__.pdf crestere copil

Cerere_indemnizatie

Posted in Fără categorie | Leave a comment

Alocația pentru sustinerea familiei

In vederea întocmirii dosarului pentru alocaţia de susţinere a familiei, pentru familiile care au în întreţinere copii minori şi care au un venit net de până la 530 lei/ membru de familie:

ACTE NECESARE

CERERE -DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PENTRU ACORDAREA UNOR DREPTURI DE ASISTENTA SOCIALA

 • cărţi /buletine de identitate ale părinţilor (copie si original);
 • certificatul de căsătorie al părinţilor (copie şi original);
 • certificate de naştere ale copiilor minori şi cărţi de identitate (dupa caz);
 • adeverinţe privind venitul net, sau cupoane de pensie / ajutor de şomaj / ajutor social, în adeverinţele de salariat fiind necesar să se menţioneze şi dacă solicitanţii beneficiază sau nu de bonuri de masă;
 • cupon pensie de întreţinere, dacă este cazul;
 • cupon alocaţie de stat/ extras de cont;
 • adeverinţă bunuri de la registrul agricol(terenuri, autoturisme etc), dacă este cazul;
 • adeverinţe de elev pentru copiii de vârsta şcolară, în care să se menţioneze dacă minorii repetă anul şcolar şi motivul, dacă este cazul; pentru copiii care repetă anul din motive medicale, se va ataşa copie după certificatul medical;
 • hotărâre de plasament familial, dacă este cazul;
 • hotărâre judecătorească definitivă de divorţ, certificat de deces sau adeverinţă de la penitenciar pentru soţul arestat, dacă este cazul;
 • certificat de încadrare în grad de handicap pentru copii şi/sau adulţi, dacă este cazul.
Posted in Fără categorie | Leave a comment

Acte necesare pentru alocatia de stat

 • Cerere tip
 • Certificatul de naştere al copilului (original şi copie);
 • B.I. / C.I. / al ambilor părinţi (original şi copie);
 • Certificatul de casatorie ( daca este cazul);
 • Extras cont pe numele solicitantului / titularului (dacă se doreşte plata în cont bancar).

Cerere tip pentru acordarea alocatiei de stat

Posted in Fără categorie | Leave a comment

Acte necesare pentru dosarul de ajutor social

  ACTE NECESARE PENTRU AJUTORUL SOCIAL

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanţă de urgenţă, au dreptul la ajutor social.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.

Acte necesare la depunerea dosarului pentru ajutor social

 • Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social ;
 • Acte de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificat de naştere /căsătorie/ deces, hotărâre judecătorească de divorţ, livret familie) – original şi copie;
 • Acte de venit ( cupon plasament familial, indemnizaţie persoana cu handicap, adeverinţă de salariu);
 • Adeverinta AJOFM pentru titular si membrii familiei cu virsta peste 16 ani, cu exceptia cazurilor :
  • cu minori in intretinere ( copii sub 7 ani ) ;
  • virsta pensionare ;
  • salariat
  • nu este apt de munca (acte medicale)
 • Adeverinţă privind starea sănătăţii (certificate medicale din care să rezulte încadrarea în categoria peroanelor cu handicap accentuat sau grav sau în gradul I sau II de invaliditate );
 • Adeverinţă de elev/student  (forma de învăţământ, tipul şi cuantumul bursei);
 • Adeverinţă de la Registru Agricol, eliberată de către Primărie.

 

Posted in Fără categorie | Leave a comment

Acte necesare pentru angajarea ca asistent personal al persoanei cu handicap grav

Acte necesare pentru angajare ca asistent personal al persoanei cu handicap grav :

 • Cerere tip
 • Buletin de identitate / carte de identitate pentru bolnav şi persoana care solicită angajarea;
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap, pentru bolnav;
 • Cazier şi adeverinţa medicală pentru persoana care solicită angajarea ;
 • Extras de cont bancă, în cazul în care se doreşte primirea dreptului în cont bancar ;
 • Anchetă socială ;
 • Declaratie notariala pe proprie raspundere pentru angajarea ca asistent persoanal al persoanei cu handicap grav;
 • Carte de muncă/ adeverinţă vechime.
Posted in Fără categorie | Leave a comment

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de handicap pentru copii

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI

DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP

 

Pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap sau a accesului la servicii de abilitare și reabilitare, părinții/reprezentantul legal depun la sediul DGASPC cel puțin următoarele documente lizibile:

 1. a) Cerere-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap;
 2. b) Copie a certificatului de naștere a copilului și a actului de identitate;
 3. c) Copii ale actelor de identitate a părinților/reprezentantului legal;
 4. d) Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;
 5. e) Ancheta socială;
 6. f) Fișa medicală sintetică completată de către medicul de familie;
 7. g) Certificatul medical tip A5 – Evaluarea medicală de specialitate poate fi realizată de orice medic de specialitate pentru copii, în funcție de problema de sănătate a copilului, însă eliberarea certificatului medical tip A5 necesar pentru dosarul de la SEC, se face numai de către medicii de specialitate din unitățile abilitate de DSP să elibereze aceste certificate. În certificatul medical tip A5 se trece diagnosticul complet – boala principală, bolile asociate și alte boli – și codul de boală prevăzut de Clasificația Internațională a Maladiilor, respectiv CIM-10 (ICD 10); În cazul unui diagnostic multiplu, se emite un singur certificat medical tip A5 semnat de șeful unității sanitare în care lucrează medicii de specialitate care au evaluat copilul sau se emit mai multe certificate medicale tip A5, dacă medicii de specialitate lucrează în unități sanitare diferite.
 8. h) Copii ale documentelor medicale adiționale – Criteriile medicale și medicopsihologice generale sunt următoarele:
 • gradul, stadiul, complicațiile unei boli și asocierea de afecțiuni derivate din aceasta, stabilite pe baza analizelor și investigațiilor corespunzătoare;
 • răspunsul la tratament și efectul serviciilor de abilitare și reabilitare, precum și al altor intervenții, obiectivate prin documente medicale și conexe sănătății;
 • Criteriile medicale privind alte aspecte decât diagnosticul – forma clinică a bolii, stadiu, complicații, rezultate ale analizelor de laborator și ale investigațiilor paraclinice ș.a. – precum și recomandările medicale privind efectuarea de alte consulturi, de ex. evaluare psihologică, și privind conduita terapeutică pentru abilitarea și reabilitarea copilului și pentru îngrijirea și supravegherea permanentă a copilului sunt consemnate de medicul de specialitate în documentele medicale adiționale certificatului medical de tip A5 sau emise în perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, care pot fi, după caz: scrisoare medicală, bilet de externare, rezultate investigații ș.a.;
 1. i) Fișa de evaluare psihologică obligatorie la toate cazurile noi, obligatorie în cazul copiilor cu dizabilități mintale, psihice și asociate, precum și în cazul copiilor cu HIV/SIDA și boală canceroasă, la fiecare reîncadrare în grad de handicap, și atunci când este cazul la recomandarea medicului de familie sau medicului specialist la reevaluarea anuală pentru copiii dizabilități fizice, somatice, senzoriale și boli rare fără tulburări psihice;
 2. j) Fișa psihopedagogică;
 3. k) Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;
 4. l) Copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare, atunci când este cazul.

Tipizate copil handicap

Posted in Fără categorie | Leave a comment

Anunt – Demarare campanie pentru depunerea dosarelor pentru incalzirea locuintelor 2018-2019

  Incepand cu data de 01.11.2018, va demara la nivelul comunei Voinesti campania de depunere a dosarelor pentru incalzirea locuintelor sezonul rece 2018-2019 .

CONDITII DE ACORDARE:

De aceasta subventie beneficiaza numai proprietarii de locuinte (adeverinta Registrul Agricol din care sa reiasa dovada proprietatii);
  * venitul maxim pe membru al familiei este de 615 lei;

ACTE NECESARE IN DOSAR:
*documente din care sa rezulte componenta familiei(copii BI/CI  ,certificate de nastere si casatorie);
*documente din care sa rezulte veniturile NETE (adeverinta de salariat cu venitul net) realizate in luna anterioara depunerii cererii (cupoane pensie, adeverinta salariat, indemnizatie de somaj,  indemnizatie crestere copil, stimulent de insertie, plasament,  acte doveditoare privind alte venituri);
*copie talon pentru proprietarii de autoturism/motocicleta.
*adeverinta Registrul Agricol din care sa reiasa dovada proprietatii

    DOSARELE SE DEPUN OBLIGATORIU INTRE 1 – 20 ALE FIECAREI LUNI (cine va depune dosarul dupa data de 20 va beneficia de ajutor de incalzire a locuintei  incepand cu luna urmatoare).

Posted in Fără categorie | Leave a comment