Buletin informativ, informatii de interes public

BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Serviciului Comunicare şi Relaţii Publice situat in incinta Primăriei comunei Voinesti-, telefon 0245679324,, la adresa de e-mail : consiliullocalvoinesti@yahoo.com sau la adresa Primăriei comunei Voinesti, str. Principala nr.145, www.primarievoinesti.ro

Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public:

  1. a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
  2. b) structura organizatorică, atributiile departementelor autoritatii sau institutiei publice
  3. c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:
  4. d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:
  5. e) audiente
  6. f) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
  7. g) programele si strategiile proprii;
  8. h) lista cuprinzand documentele de interes public;
  9. i) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
  10. j) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

a)ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei orasului Tîrgu Neamţ:

LEGISLATIE:
– LEGE nr. 115 din 16 oct. 1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere (Vizualizare)
– LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (Vizualizare)
– HOTARARE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (Vizualizare)
– HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 (Vizualizare)
– LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice (Vizualizare)
– ORDONANTA NR. 24 din 30 ianuarie 2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale (Vizualizare)
– LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica (Vizualizare)
– ORDONANTA nr. 19 din 30 ianuarie 2003 privind obligativitatea utilizarii sistemului electronic de colectare a datelor statistice (Vizualizare)
– LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (Vizualizare)
– Acte normative de organizare a autoritatii publice (Vizualizeaza)

– HCL 6/29,01,2011  – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Voinesti (Vizualizeaza)
– Dispoziţia Primarului nr. 545/23,08,2012 -privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară; (Vizualizeaza)

Lista cuprinzand documente de interes public

b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTIILE DEPARTEMENTELOR AUTORITATII SAU INSTITUTIEI PUBLICE
Organigrama institutiei
– aprobată prin HCL 117/21,10,2018 (Vizualizeaza)

– Structura organizatorică si Atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului

HCL – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Voinesti
Dispoziţia Primarului nr.545/23,08,2012 -privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară;

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI COMUNEI VOINESTI SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC (Vizualizeaza)
Conducerea Primariei comunei Voinesti:
Sandu Gabriel Danut– Primar-0723142661 e-mail:consiliullocalvoinesti@yahoo.com
Dl. Popa Claudiu – Viceprimar – 0723142662 e-mail: popaclaudiu_78@yahoo.com
D-na. Popescu Otilia – Secretarul comunei Voinesti – 0728985614, e-mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
D-na Popescu Otilia – Sef Serviciu Comunicare si Relatii Publice- 0728985614, e-mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com

Lista cuprinzand documente de interes public

Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Joi, între orele: 08.00 – 16.00
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii Publice – info cetăţean
– Deschide info cetăţean

d) COORDONATE DE CONTACT
Denumire: Primaria comunei Voinesti
Sediul: Str. Principala, Nr. 145, Com. Voinesti, Jud. Dambovita
Telefon: Centrala – 0245679324
Fax : 0245679324
Compartiment Registratura,
Compartiment Relatii Publice – , tel. 0245679324
E-mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com
Site : www.primarievoinesti.ro
Programul de functionare:
Luni, Marti, Miercuri, Joi,Vineri între orele: 08.00 – 16.00

e) AUDIENTE (Dispozitie 372/29,03,2012)
– Program de audiente, potrivit Dispoziţiei nr.70 din 29.01.2013:
Primar – Dl. Sandu Gabriel Danut –marti , între orele 10:00 – 14,00 la camera 3 a Primariei Voinesti
Viceprimar – Dl. Popa Claudiu – joi, între orele 10,00 – 14:00 la camera 3 a Primariei Voinesti
Secretar comuna – D-na Popescu Otilia – miercuri, între orele 10,00-14,00.
Înscrierile pentru audiente se fac în fiecare zi, între orele 10.00 si 14.00 la camera 2 a Primariei Voinesti
– Serviciul Comunicare si Relatii publice- Persoana de contact – Popescu Otilia
Procedura de înscriere în audienţe

f) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL
Bugetul propriu al comunei Voinesti şi situaţiile financiare centralizate ale oraşului trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese:

Bugetul local

Executia bugetara

Referitor la sursele financiare ale comunei Voinesti atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Voinesti şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei Voinesti.

g) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :
– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica Informaţii Publice – Documente de interes public – Rapoarte si strategii –
Strategia de dezvoltare a comunei Voinesti 2014 – 2020– aprobată prin H.C.L nr. 35/27.02.2015

h) LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC (Vizualizeaza)
– aprobată prin Dispozitia 536/2012

i)LISTA CUPRINZAND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII (Vizualizeaza)
– aprobată prin Dispozitia 536/2012

j) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE
22- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
(1)În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2)Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3)Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4)Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
(5)Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

Art. 36- HG nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
(1)În condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului.
(2)Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

Şef Serviciu Comunicare şi Relaţii Publice
Popescu Otilia

Comments are closed.