Regulament privind administrarea cimitirelor comunale

Am afișat pentru dezbatere publica „Regulamentul de administrare a cimitirelor comunale” proprietatea comunei.

Eventualele sugestii și amendamente le puteți posta fie pe site-ul primăriei, fie pe Facebook.

Regulament privind administrarea cimitirelor comunale

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1(1) Cimitirele: „Oncești” situat în comuna Voinești, sat Oncești, str. Bisericii cu Nr. cadastral 72534; „Brătulești” situat în comuna Voinești, Sat Gemenea Brătulești, Str. Valea Mare, Nr. 469 cu Nr. cadastral 72968; „Voinești” situat în comuna Voinești, Sat Voinești, Str. Bisericii, Nr. 439 cu Nr. cadastral 72966; „Suduleni” situat în comuna Voinești, Sat Suduleni, punctul „Cimitir” cu Nr. cadastral 72972; „Mînjina” situat în comuna Voinești, Sat Mînjina, punctul „Cimitir” cu Nr. cadastral 72967 și „Manga” situat în comuna Voinești, Sat Manga, punctul „Cimitir” cu Nr. cadastral 72976, sunt cimitire comunale aflate în patrimoniul Comunei Voinești și în administrarea Primăriei Voinești.

(2) Terenurile de la alin. (1). aparțin domeniului public al Comunei Voinești.

(3) Înființarea de cimitire noi, reorganizarea sau desființarea celor existente se poate face de către Consiliul Local al Comunei Voinești, prin hotărâre, în condițiile legii și prezentului Regulament.

Art. 2 – Toate activitățile legate de administrarea cimitirelor se supun dispozițiilor legale din domeniul sanitar, urbanistic, edilitar.

Art. 3 – Administrarea cimitirelor se exercită de persoana desemnată prin dispoziția Primarului

Capitolul II

Concesionarea, amenajarea și întreținerea locurilor de înhumare.

Art. 4(1) Terenurile din cimitire sunt împărțite în rânduri și locuri de înhumare delimitate prin alei de acces.

(2) Locurile de înhumare se concesionează în baza unui act de concesiune, potrivit anexei nr. 1.

(3) Concesionarea locurilor de înhumare pe alei de acces este interzisă.

Art. 5 – (1) Locurile de înhumare se concesionează, pe o perioada de 15 ani, în baza tarifelor aprobate prin hotărâre de către Consiliul Local al Comunei Voinești.

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite la cerere aprobată în ședință de către Consiliul Local al Comunei Voinești pe o perioada de 15 ani.

(3) Schimbarea titularului concesiunii în condițiile prezentului Regulament se face la cerere aprobata în ședință de către Consiliul Local al Comunei Voinești numai după achitarea tarifului de concesionare existent la data efectuării acestei operațiuni.

(4) In cazuri excepționale, atestate cu documente legal valabile, concesionarea se poate face și în situațiile în care decesul este iminent, dispozițiile alin. (1) fiind aplicate.

(5) Actul de concesionare încheiat conferă titularului numai dreptul de folosință.

(6) Întocmirea actului de concesionare se va face potrivit anexei nr. 1 la prezentul Regulament.

(7) Acesta va fi semnat de primar ori de viceprimar delegat de acesta în condițiile legii.

(8) În locurile de înhumare concesionate vor putea fi înmormântați descendenții și ascendenții titularilor.

(9) La expirarea termenului de folosință a locului de înhumare, concesionarul are drept de preemțiune, iar în caz de deces al concesionarului are drept de preemțiune moștenitorul legal, sau după caz, testamentar.

Art. 6 – (1) Locurile de înhumare concesionate nu pot fi cesionate și nici donate.

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin (1), donațiile între rude până la gradul IV, inclusiv, sunt permise, cu obligația solicitării reconcesionării locurilor de înhumare respective pe o perioada de 15 ani, aprobată de către Consiliul Local al Comunei Voinești, cu plata tarifelor de concesionare în cuantumul existent la data efectuării acestor operațiuni.

(3) Formularul de concesiune încheiat potrivit alin (2) este cel prevăzut în anexa nr. 1 la Regulament.

(4) Titularii folosinței locurilor de înhumare dobândite prin moștenire sunt obligați să se prezinte la Primăria Comunei Voinești, pentru întocmirea actelor de concesiune, cu respectarea perioadei de concesionare din actul inițial.

(5) Formularul actului de concesiune încheiat potrivit alin. (4) este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Regulament.

Art. 7 – (1) Se concesionează locuri de înhumare cu dimensiunile de 1.20 m x 2.50 m delimitate de alei de acces cuprinse între 0.30 m și  0.50 m.

(2) Primarul Comunei Voinești poate aproba în situații deosebite concesionarea fără plata a locurilor de înhumare unor persoane lipsite de posibilități materiale.

(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile și persoanelor fără aparținători legali și pentru persoanele neidentificate.

Art. 8 – (1) Concesionarii vor achita pe întreaga perioadă de concesionare o taxa anuala de 10 Ron pentru fiecare loc de veci.

(2) Taxa percepută potrivit alin.(1) se reactualizează  de către Consiliul Local al Comunei Voinești odată cu aprobarea impozitelor și taxelor locale.

Art. 9 – Concesionarea încetează în următoarele condiții:

 1. La expirarea termenului de 15 ani dacă nu s-a solicitat prelungirea acestuia, în condițiile prezentului Regulament.
 2. Când titularul renunță în scris la drept, în favoarea proprietarului cimitirului;
 3. Părăsirea și menținerea în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare și a lucrărilor funerare, după o notificare prealabilă. Locurile părăsite sunt cele care nu mai au semne funerare sau alte elemente de identificare. În situația în care titularul concesiunii nu poate fi identificat, locul de înhumare se poate concesiona în condițiile prezentului Regulament numai cu aprobarea Consiliului Local al Comunei Voinești, în baza referatului motivat al Primarului sau persoanei delegate prin dispoziția acestuia;
 4. Când titularul concesiunii nu-si îndeplinește nici după doua somații scrise, emise de Primar sau persoană delegată prin dispoziția acestuia într-un interval de 6 luni.
 5. În cazul neachitării taxei de întreținere prevăzute de art. 8, alin. (1) timp de doi ani consecutiv.

Art. 10 – (1) Încetarea concesionarii atrage după sine încheierea unui nou act de concesiune.

(2) Locurile de înhumare se pot concesiona după trecerea perioadei de 15 ani de la ultima înhumare și altor persoane decât titularilor, fără să fie afectate rămășitele pământești existente.

Art. 11 – (1) În cazul în care concesiunea a încetat și pe locul de înhumare exista lucrări funerare, foști titulari sunt obligați să le desființeze și să le ridice în termen de 90 de zile lucrătoare de la primirea înștiințării scrise a Primăriei Voinești

(2) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1).  conduce la preluarea acestora în administrarea proprietarului cimitirului fără îndeplinirea vreunei formalități.

Art. 12 – Situațiile prevăzute la Art. 11 se evidențiază separat.

Art. 13 – Concesionarii locurilor de înhumare au obligația să le amenajeze și să le întrețină, asigurându-le un aspect cât mai plăcut.

Art. 14 –  Pentru întreținerea aleilor, împrejmuirilor și efectuarea lucrărilor de curățire a arborilor, respectiv evacuarea gunoiului precum și pentru recuperarea altor cheltuieli fiecare concesionar este obligat să achite tariful anual stabilit prin hotărâre a consiliului local.

Capitolul III

Executarea lucrărilor funerare.

Art. 15 – (1) Concesionarii locurilor de înhumare pot executa următoarele lucrări funerare:

Lucrări supraterane: borduri și cruci.

Lucrări subterane: cripte, gropi cu cripte cu cate unul, doua sau trei locuri suprapuse.

(2)  Executarea de cripte se poate face numai pe locurile de înhumare concesionate pe perioada de 15 ani sau pe durată nedeterminată, cu acordul scris al primarului sau viceprimarului după perceperea tarifelor stabilite de consiliul local și efectuarea în teren a trasării consemnata într-un proces verbal.

(3) Pentru celelalte lucrări prevăzute la alin. (1) nu se emit acorduri.

(4) Formularul tip al acordului pentru executarea de cripte este prevăzut la Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

Art. 17 – Depozitarea în cimitire a materialelor de construcții, prepararea betoanelor, mortarului, stingerea varului și altele este permisa numai pe perioada executării lucrărilor, cu obligația redării terenului la forma inițiala.

Art. 18 Pământul rezultat din săpături, resturile de orice natura se vor transporta de către beneficiar în afara cimitirului în cel mult o săptămâna de la finalizarea lucrărilor.

Capitolul IV

Înhumarea, deshumarea și transportul persoanelor decedate.

Art. 19 – (1) Înhumarea persoanelor decedate se face pe baza certificatului de deces și a adeverinței de înhumare, eliberate de ofițerul stării civile care a înregistrat decesul.

(2) În cazul în care organele statului dispun efectuarea unor cercetări cu privire la cauza decesului, înmormântarea se face în baza dispozițiilor scrise de către organele respective.

(3) Înmormântările decedaților aduși din alte localități se fac pe baza autorizației de transport, adeverinței de înhumare și certificatului de deces ori a documentul scris în condițiile alin. (2).

(4) Înhumările se pot face în gropi simple, cripte, de către persoanele desemnate de proprietarul cimitirului. Gropile simple se vor săpa la o adâncime de 2 metri iar în plan orizontal vor fi calculate în raport cu cele ale sicriului. Prin excepție în cazul în care persoana  a decedat în urma unei infecții cu un agent înalt patogen, groapa trebuie să aibă o adâncime de minimum 3 metri.

(5) În cazul în care persoana a decedat în urma unei infecții cu  un agent înalt patogen, sicriul închis și sigilat va fi manipulat de către lucrători care vor purta echipament de protecție special: mânuși, protectoare faciale, măști chirurgicale, protectoare oculare și cizme de cauciuc care pot fi dezinfectate.

(6) Proprietarul asigura întocmirea și păstrarea unui registru de evidenta în care se înscriu în mod obligatoriu următoarele date: numărul curent, ziua, luna, anul înhumării, datele de identificare ale defunctului, adresa de la ultimul domiciliu, data decesului, numărul locului de înhumare, numele și adresa persoanei care a comandat înhumarea și observații cu privire la tipul și lucrările locului de înhumare.

(7) În cazul înhumării unei persoane decedate neidentificate, în registrul de evidenta se menționează denumirea autorității care a dispus înhumarea și numărul dosarului cazului.

(8) Proprietarul este obligat să ofere informații persoanelor care se interesează despre locul de înhumare al persoanei decedate.

Art. 20(1) Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după scurgerea termenului de 7 ani de la data înhumării, în baza adeverinței eliberate în acest scop de proprietar.

(2) În mod excepțional, deshumarea se poate face și înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent, după cum urmează:

 1. după împlinirea termenului de un an de la data înhumării și numai în perioada 1 noiembrie – 31 martie, pe baza adeverinței eliberate de centrele sanitare și anti epidemice teritoriale în scopul reînhumării persoanei în alt loc de înhumare.
 2. indiferent de data când a avut loc înhumarea pe baza dispoziției date potrivit legii de parchet sau instanțele judecătorești.

Art. 21 – Deshumarea osemintelor persoanelor decedate în urma cu 7 ani, precum reînhumarea lor se poate face în tot timpul anului, pe baza adeverinței eliberate în acest scop de proprietar.

Art. 22 – Deschiderea mormintelor și reînhumarea se vor face în mod obligatoriu în prezenta familiei decedatului sau împuternicit cu procura speciala al acestuia și sub supravegherea reprezentantului proprietarului, iar operațiunile se consemnează în registrul de înhumări de către acesta.

Capitolul V

Obligațiile proprietarului cimitirului.

Art. 23 – Proprietarul cimitirului are următoarele obligații:

 1. Să respecte Regulamentul privind administrarea cimitirelor comunale: Oncești, Brătulești, Voinești, Suduleni, Mînjina și Manga și să asigure respectarea acestuia de către persoanele fizice sau juridice.
 2. Să asigure corectitudinea concesiunilor și a atribuirii locurilor de înhumare cu respectarea condiției ca locul să fie îngrijit.
 3. Să asigure evidenta scriptica a înhumărilor și deshumărilor.
 4. Să întocmească și să păstreze registrele de evidentă și arhivă.
 5. Să asigure la cerere, potrivit dotării, prestațiile necesare înhumării sau deshumării.
 6. Să organizeze activitatea persoanelor care se vor ocupa de organizarea fiecărui cimitir..
 7. Să asigure paza și ordinea în perimetrul cimitirului, întreținerea împrejurimilor.
 8. La concesionarea unui loc de înhumare, participă la trasarea acestuia în condițiile prezentului Regulament.
 9. Să asigure curățenia și întreținea aleilor, spatiilor verzi, deszăpezirea aleilor, colectarea și transportul gunoaielor.
 10. Să asigure atunci când este nevoie întreținerea și menținerea în funcție a infrastructurii din cimitir.
 11. Să stabilească regulile de acces în cimitire și orarul de funcționare.
 12. Să asigure servicii de relații cu publicul și informarea utilizatorilor.
 13. Sa execute cripte in locurile de înhumare disponibile care vor fi plătite de către concesionar la data încheierii contractului, la prețul stabilit prin hotărârea Consiliului Local

Capitolul VI

Dispoziții finale.

Art. 24 – (1) Circulația pietonală în cimitire se face numai pe alei, fiind interzisa călcarea pe morminte, monumente și spatii verzi.

(2) In incinta cimitirului se interzice:

 1. Accesul mijloacelor de transport altele decât cele autorizate;
 2. Plantarea de pomi fructiferi;
 3. Tăierea arborilor și arbuștilor de către persoane neautorizate;
 4. Deteriorarea monumentelor funerare și a construcțiilor de orice fel
 5. Neamenajarea și neîntreținerea locurilor de înhumare de către cei care l-au concesiona.
 6. Executarea de lucrări în afara limitelor locului concesionat;
 7. Ne transportarea în afara cimitirului la locurile special amenajate a cantităților de pământ rezultate din săpături precum și a resturilor de orice natura.
 8. Activitatea îngrijitorilor de cimitire (curățenie, întreținere alei, evacuare gunoi, igienizare) va fi aprobata lunar de preotul parohiei la care cimitirul este arondat.
 9. De buna administrare a cimitirului pentru fiecare mandate de 4 ani va fi desemnat un consilier local.
Posted in Acasa | 1 Comment

One Response to Regulament privind administrarea cimitirelor comunale

 1. Adi Dina says:

  Felicitări!
  Parerea mea este sa faceti referire si la cazurile aparute in situatiile de urgenta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.